Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem powiat strzelecko-drezdenecki, gorzowski, słubicki, sulęciński, międzyrzecki, miasto Gorzów Wlkp. w przypadku kwali...

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakre...

Współpraca z instytucjami

W związku z podpisanym w dniu 31 stycznia 2017 roku dalszym porozumieniem przez niepubliczny i publiczne ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie wojewó...

Kilka słów o ośrodkach

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. Od 1 stycznia 2015 roku na terenie województwa lubuskiego funkcjonują dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.