Wymagane dokumenty do kwalifikacji dziecka

Wymagane dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
 i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. z 2017r., poz. 697 ze zm.) w sytuacji zgłoszenia
 
1.    opinia o zasadności przysposobienia dziecka;
2.    opinia o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
3.    opinia o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka;
na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
4.    opinia o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;
5.    opinia o możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu nieznalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;
6.    informacje o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej wraz z datami umieszczenia go w pieczy zastępczej;

 

Na podstawie art. 38a ust. 1 (w myśl art. 139 a ust. 1 pkt 6) :

 
1.    informacje o sytuacji prawnej dziecka, w tym informacje o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie (postanowienie sądu regulujące sytuację prawną);
2.    szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie (dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu rodzeństwa dziecka, również przyrodniego);
3.    odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (oryginał), a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica (oryginał);
4.    orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;  
5.    dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień (kserokopia książeczki zdrowia, informacje na temat pobytu dziecka w szpitalu lub o leczeniu w poradni specjalistycznej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
6.    dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;
7.    diagnoza psychofizyczna dziecka (opinia psychologiczna);
8.    plan pracy z rodziną, przekazany przez asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka
1.    adres aktualnego miejsca pobytu dziecka;
2.    dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka, na druku karty dziecka Część VII, podpisanym przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego;
3.    stosunek dziecka do przysposobienia:
- pisemne oświadczenie małoletniego o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na adopcję jeśli ukończył 13 rok życia;
- notatka z wysłuchania dziecka w kwestii stosunku do przysposobienia, jeżeli wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają;
4.    numer PESEL dziecka;
5.    numery PESEL rodziców dziecka;
6.    dane dotyczące stanu zdrowia rodziców dziecka oraz inne dotyczące ich informacje mające wpływ na zdrowie dziecka;
7.    opinia w sprawie przysposobienia osób sprawujących bieżącą pieczę nad dzieckiem (w przypadku, gdy nie są jednocześnie opiekunami prawnymi);
8.    informacje o ustanowieniu opieki prawnej dla dziecka – kserokopia postanowienia sądowego bądź zaświadczenia;
9.    oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody na adopcję opinia opiekuna prawnego w kwestii adopcji zagranicznej, w przypadku dzieci zgłaszanych do adopcji zagranicznej;
10.    opinia psychologa o możliwości nawiązania więzi z rodziną zagraniczną, w przypadku dzieci do adopcji zagranicznej.