Spotkanie dotyczące zagadnień związanych z kwalifikacją dzieci do przysposobienia

Dnia 26.02.2018r. w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień związanych z kwalifikacją dzieci do przysposobienia.

Uczestnikami spotkania były instytucje: RDD, PCPR-ry, GCPR, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Domy Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze. Przedstawiono i omówiono dokumenty, które są niezbędne przy kwalifikacji dziecka do przysposobienia zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.). Jednocześnie poinformowano, że wymagane dokumenty należy kompletować w stosunku do każdego dziecka, zgłoszonego do ośrodka adopcyjnego niezależnie od tego czy w opinii ds. oceny okresowej sytuacji dziecka istnieje zasadność do przysposobienia dziecka czy też nie. Każdy uczestnik otrzymał wykaz wymaganych dokumentów.

 

Ponadto każda instytucja współpracująca z Ośrodkiem Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. otrzymała książkę wydaną przez ROPS w Zielonej Górze  pt. „ Nie z brzuszka, lecz z serduszka, czyli bajki o adopcji”

 

Na koniec spotkania podziękowano za dotychczasową współpracę.

 

Spodziewamy się, że podjęte działania usprawnią jeszcze bardziej współpracę pomiędzy ośrodkiem adopcyjnym a instytucjami na naszym terenie.