Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanym dalej Rozporządzeniem uprzejmie
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra,
  tel. 68 3231880, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl. w którego strukturach organizacyjnych działa Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.
 2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod numerem 68 3231880, pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl, pisząc list lub osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, przy Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procedury adopcyjnej oraz
  w celach archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także ustawy z dnia 14 lipca 1982 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), obejmującego  prowadzenie postepowań adopcyjnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zajmującym się archiwizacją a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi. Dane  korespondencyjne mogą być przekazywane drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenie procedury adopcyjnej, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Usunięcie danych skutkuje przerwaniem procedury adopcyjnej.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia procedury adopcyjnej. Ponadto wyraża Pani/Pan zgodę na podanie dodatkowych danych nie zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, lecz niezbędnych do podjęcia procedury adopcyjnej. Niepodanie danych dodatkowych wiąże się z konsekwencjami i skutkuje brakiem możliwości podjęcia procedury adopcyjnej.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.